POLÍTICA DE PRIVACITAT

CERES, és la marca comercial de GABINET CERES, SL, amb CIF B43663899, i direcció Raval de Jesús, 36,1er de Reus (43201), qui actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts de la present Web.

ABAST

La present política de privacitat de GABINET CERES, SL regula la obtenció, utilització i tractament de dades personals facilitades pels usuaris tant per aquelles finalitats comercials, de funcionament de l’empresa i específicament la relació amb els enquestats i panelistes.

Mitjançant la implantació de formularis inclosos en els diferents websites o entorns tecnològics, relatius als serveis prestats per GABINET CERES, SL, els usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionen en fitxer de tractament de dades de caràcter personal del qual és titular GABINET CERES, SL, podent exercir els drets pertinents segons el exposat a les següents clàusules.

Tots els textos legals es troben a disposició dels Usuaris i/o interessats a la pàgina web www.gabinetceres.com.

GABINET CERES, SL informa a usuaris, clients i panelistes que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, específicament amb el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD-679/2016) i en aquells aspectes no derogats de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i amb la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 34/2002, de 11 de juliol.

¿Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

GABINET CERES, SL és la persona jurídica responsable de la recollida i procesament de les seves dades personals en relació amb els serveis que presta.

GABINET CERES, SL es compromet a respectar i salvaguardar la seva privacitat i la seguretat de les seves dades. Les dades identificatives del Responsable del Tractament son:

Raó Social del Responsable

CIF

GABINET CERES, SL

B43663988

Dirección:

Raval de Jesús, 36  1º  43201 REUS (Tarragona).

Contacti amb el Delegat de Protecció de Dades

Hildebrand Salvat delegatpd@gabinetceres.com

Amb quina finalitat recopilem les seves dades?

D’acord amb el previst a la normativa vigent, GABINET CERES, SL només recull dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, gestions i activitats atribuïdes per la Llei.

Les dades que es puguin recollir de l’usuari seran tractades amb les finalitat de:

•          Gestió de les dades de contacte.

•          Enviament d’informació que pugui ser del seu interès.

•          Gestió dels candidats a processos de selecció.

•          Gestió de clients i possibles clients.

En el cas específics de persones que participen en estudis sociològics i de mercat, la finalitat és la pròpia elaboració d’aquests estudis. En cadascun dels estudis que es participi s’informarà als participants sobre els aspectes de protecció de dades en general i en particular sobre l’estudi en qüestió.

Durant quant de temps conservem les seves dades personals?

Les dades personals seran conservades mentre l’Usuari no manifesti el contrari i pels terminis de conservació legalment establerts, a no ser que per motius lògics i evidents hagin perdut la utilitat o la finalitat legítima per a la que van ser captats.

La present política de protecció de dades podrà variar amb el temps degut als possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits por l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l’autoritat competent en cada moment. És per això que GABINET CERES, SL es reserva el dret a modificar el present avís legal per adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que es trobin vigents en el moment precís en que s’accedeixi a la website, així como a pràctiques del sector.

En els anteriors supòsits, GABINET CERES, SL anunciarà en aquesta pàgina Web, els canvis introduïts amb la suficient antelació a la seva posada en pràctica.

A quins destinataris es comunicarà les seves dades?

En cap cas, amb excepció dels casos establerts per la legislació vigent, cap tercer aliè a GABINET CERES, SL tindrà accés, sense el consentiment exprés de l’usuari, a les seves dades personals.

GABINET CERES, SL no ven, ni lloga les dades personals dels usuaris ni les dades de navegació.

GABINET CERES, SL només facilitaria e-mails dels usuaris a altres empreses, en el cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

La Web  té enllaços, aplicacions o funcionalitats compartides amb tercers, com son xarxes socials o sistemes de comunicació on-line. GABINET CERES, SL no es fa responsable de les informacions que es recullin en aquestes aplicacions, funcionalitats, o xarxes socials titularitat de tercers al no tenir  cap capacitat de gestió ni control sobre les mateixes, essent per tant d’aplicació els avisos legals i les polítiques de privacitat que puguin constar en els llocs web o similars dels tercers.

Quins son els drets dels Usuaris que ens faciliten les seves dades?

Els Usuaris podran exercir, respecte de les dades recollides en la forma descrita en punt primer, els drets reconeguts al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i en particular els drets de portabilitat, accés, rectificació, supressió i limitació al tractament.

Els drets esmentats en el paràgraf anteriorment podran exercir-se per a cada Usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o passaport, a la següent direcció:

GABINET CERES, SL

Raval de Jesús, 36  1º  43201 REUS (Tarragona)

Així mateix, se informa als Usuaris que poden retirar el consentiment pel tractament de les seves dades en qualsevol moment, així com que poden presentar reclamació enfront l’Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades) de considerar-ho oportú.

COMUNICACIÓ D’INCIDÈNCIES  IRREGULARITATS.

En el cas d’existir alguna conducta o situació que pogués ser susceptible de generar una incidència o irregularitat de qualsevol classe, es demana contactar amb:

GABINET CERES, SL

Raval de Jesús, 36  1º  43201 REUS (Tarragona)

COMPROMÍS DEL USUARI PER TAL DE QUE LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITES EN UN TRACTAMENT

La introducció de les seves dades en algun dels fulls de captació de dades implica acceptar les presents condicions d’ús i política de privacitat, donant per entès que ha estat informat de les condicions d’ús, avís legal de les mateixes i que es compromet al seu total compliment durant la navegació i participació en la Web www.gabinetceres.com.

En tot cas, l’Usuari és el responsable de la autenticitat de les dades aportades, que siguin exactes, actuals i completes per a la finalitat per a la que siguin aportades, assumint la responsabilitat dels danys i perjudicis, tant per lucre cessant com per dany emergent, que es puguin generar per aquestes inexactituds o falsedats. En tot cas, si les dades aportades en els corresponents formularis fossin titularitat d’un tercer, l’Usuari es fa únic responsable de la correcta captació del consentiment i informació al tercer sobre els aspectes reflectits  en el present Avís Legal y Política de Privacitat.

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT.

Tant l’accés al Web com l’ús que pugui fer-se de la informació i continguts inclosos en la mateixa, serà d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l’ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditat a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, als quals seran totalment responsables d’aquest accés i del correcte ús. Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, a les bones costums, als drets de tercers o de la pròpia empresa, amb tot, segons les possibilitats i finalitats per les quals estan concebudes. GABINET CERES, SL no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per danys emergents o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzats pels Usuaris o tercers

INFORMACIÓ LSSI-CE

En compliment del deure d’informació establert a l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que el dinamitzador i gestor de continguts de la Web on es poden descarregar diferents aplicacions i/o informacions és GABINET CERES, SL amb domicili a Raval de Jesús, 36  1º  43201 REUS (Tarragona), i amb la gestió del domini d’Internet www.gabinetceres.com, inscrit en el registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a través del e-mail (DIRECCIÓ DE CORREU ELECTRÒNIC DE LA EMPRESA).

Qualsevol altra activitat comercial, mercantil, administrativa o de contractació de productes i/o serveis és responsabilitat de la empresa esmentada anteriorment, propietària d’aquest domini.

INFORMACIÓ SOBRE L’ÚS D’ALTRES WEBS I XARXES SOCIALS

GABINET CERES, SL només es fa responsable dels continguts i de la gestió de la pàgina Web de la qual sigui titular o ostenti un dret d’anàloga naturalesa. Qualsevol altre pàgina web o xarxa social o repositori d’informació a Internet, for de la present Web, és responsabilitat dels seus legítims titulars

GABINET CERES, SL, col·labora de forma ordinària amb diferents aplicacions i entorns Web i sempre recomana a tots els usuaris que abans d’accedir a aquests entorns web llegeixin atentament els corresponents avisos legals i polítiques de privacitat i que només accedeixin als mateixos una vegada hagin comprès i acceptat en la seva totalitat aquest text legal.

GABINET CERES, SL es compromet a controlar els continguts que s’exposin  en aquestes xarxes socials i expulsarà aquells usuaris que facin un ús incorrecte en elles.